ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение относно подробен устройствен план–план за регулация за УПИ VIII-571 в кв. 123, гр. Каварна

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на община град Каварна.