ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява на 17.02.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно № 10 (десет) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в поземлен имот с идентификатор № 07257.501.1086 по КККР на с.Българево, общ.Каварна, с площ от 50 кв.м., за извършване на търговска дейност с.Българево, общ. Каварна. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 50,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 14.02.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна цена, в размер на 15,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  15.02.2017 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 16.02.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
                 Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
    
Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

Справки на тел.: 0570/8-18-19.