ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за инвестиционно предложение на “БИО БАДЕМИ” ООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване за бадемови насаждения в ПИ № № 35064.46.5, 35064.113.93 и 35064.113.90 в землището на гр. Каварна и изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция от бадемови насаждения в УПИ VІ-4324, кв. 52, гр.Каварна, общ. Каварна” с Възложител  „БИО БАДЕМИ” ООД, гр. Каварна, общ. Каварна ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 27.01.2017г.  до 09.02.2017 г. вкл.
       
       
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.