ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Стартира втори етап на прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна"

От 13 февруари  до 24 февруари 2017 година в община Каварна, ет.2, стая 312 ще се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти и домашни помощници по проект „Независим живот за гражданите на Община Каварна”.

Кандидати за ползватели на социалната услуга „Личен асистент" и „Домашен помощник" са:
- хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- лица, ползващи социални услуги по процедура "Нови алтернативи".

Кандидатите за потребители подават в общинска администрация заявление по образец, придружено със следните документи:
• документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие);
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидадтът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
• други документи.
 

За лични асистенти и домашни помощници по проекта е препоръчително да бъдат наемани лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО, като могат да кандидатстват:
- безработни лица;
- трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
 

Кандидатите за лични асистенти и домашни помощници подават в общинска администрация заявление по образец, придружено със следните документи:
• документ за самоличност (копие);
• автобиография;
• документи за придобитата образователна степен;
• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
• служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
• копие от  удостоверение за преминато обучение (при наличие).
 

За допълнителна информация:
- Отдел „Духовни и социални дейности“, тел. 0570/81837 
 

Проект "Независим живот за гражданите на Община Каварна" е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

-------------------------------------------------------------------www.eufunds.bg-------------------------------------------------------------------------

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0170-C001, Проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002„Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз