ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Заповед № 98/10.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на границите и районите, в които през 2017 г. Община Каварна ще предоставя услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци