ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Мерки на Общинската епизоотична комисия

Във връзка с обявено първично огнище на Инфлуенца А (Н5) при домашни птици в с. Смин, община Шабла, област Добрич и с цел ликвидиране и предотвратяване на разпространението на болестта сред домашните птици, отглеждани на територията на община Каварна, Общинската епизоотична комисия, на заседанието си провело се на 14.02.2017 г. определи следните задължителни за изпълнение  конкретни мерки:

1. Задължително затворено отглеждане на домашните птици в попадащото в  10 км. наблюдавана зона село Било, общ. Каварна;

2. Ежедневна информация до кметовете и кметските наместници от стопаните за състоянието на домашните им птици и сигнализиране на обслужващия обекта  ветеринарен лекар или кмета/кметския наместник на населеното място при съмнение за поява на заболяването;

3. Ежеседмични прегледи на здравословното състояние на домашните птици от регистрираните ветеринарни лекари и проверки за спазването на мерките за затворено отглеждане на птиците в  наблюдаваната зона.

4. В населените места извън наблюдаваната зона стопаните да не допускат излизането на птици извън дворовете, да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици и да отглеждат разделно домашните патици и гъски от други видове домашни птици, като е препоръчително отглеждането им също да става в затворени помещения.

В сила за всички населени места на територията на община Каварна остават мерките на Общинската епизоотична комисия, приети на провелото се на 20.01.2017 г. заседание.  

Настоящите мерки да се сведат до знанието на всички стопанства, отглеждащи животни на територията на община Каварна чрез кметовете и кметските наместници, органите на РУ Каварна към ОД на МВР Добрич, както и да бъдат разгласени чрез средствата за масово осведомяване.