ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Публикувано на: 15.02.2017г.
Валидно до: 01.03.2017г., 17:00 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА КАВАРНА
Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26, 
На основание Решение № 245 по Протокол №18 от 31.01.2017г. на 
Общински съвет Каварна
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за възлагане
на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

2.1. Основни изисквания към кандидатите:
•    висше образование: туризъм, икономика; образователна степен „бакалавър” или „магистър”;
•    общ трудов стаж или професионален опит не по-малко от 5 години;
•    управленски опит - минимум 3 години;
•    да не са осъждани без значение от наказанието за престъпление от общ характер;
•    да не са лишени от право да заемат материално отчетна длъжност без значение от настъпване на реабилитация;
•    владеене на чужд език е предимство.
2.2. Срок на договора за управление: 3 години.
2.3. Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени.
2.3.1. Необходимите документи: 
- Заявление за участие в конкурса - по образец;
- Мотивационно писмо;
- Автобиография;
- Актуално свидетелство за съдимост;
- Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;
- Копие от трудова или служебна книжка;
- Програма за развитието и дейността на „Каварна" ЕООД град Каварна за тригодишен период.
2.3.2. Място и срок:
Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица" № 26, в срок от четиринадесет дни от обявяването на конкурса в един регионален и един местен вестник, и на интернет страницата на община Каварна.
Същите следва да се поставят в непрозрачен запечатан плик, върху който са изписани името на кандидата, адрес и телефонен номер за обратна връзка, както и наименованието на дружеството. 
Програмата за развитието и дейността на търговското дружество се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса. 
2.4. Конкурсът да е присъствен и да се проведе на три етапа:
I етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и програмата за развитието и дейността на „Каварна” ЕООД  за срока на управление; 
II    етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на „Каварна” ЕООД  за 3-годишен период;
III    етап - събеседване с кандидатите. 
2.5. Възлага на настоящия управител на „Каварна” ЕООД да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на дружеството, в срока по т. 2.3.2. от настоящето решение.
2.6. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя информация относно темите - предмет на събеседването, изготвени от комисията за провеждане на конкурса, образец на заявление по т. 2.3.1. от настоящото решение и проект на договор за възлагане на управлението на дружеството (Приложение № 1), в срока по т. 2.3.2. от настоящото решение, в деловодството на община Каварна, находящо се в гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.
2.7. Оценяването на кандидатите да се извърши от комисия от пет члена, от които двама представители на общинска администрация и трима общински съветници.
2.7.1. Избира следните представители на Общински съвет – Каварна, които да бъдат включени в състава на комисията:
1. Адриан Ялнъзов;
2. Валентин Великов;
3. Мемиш Мустафов.
2.8. Работата на комисията да започне на първия работен ден след изтичане на срока по т. 2.3.2. от настоящото решение, от 14,00 ч., в сградата на община Каварна - гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26.
2.9. На всеки от членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса да се изплати възнаграждение в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв. 
2.10. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението съгласно приложение №1. 
2.11. Възлага на кмета на община Каварна да извърши всички необходими действия по обявяването и провеждането на конкурса. 
2.12. Възлага на кмета на общината в тридневен срок от влизането в сила на решението на общинския съвет да обяви конкурса. 
2.13. Възлага на кмета на общината в тридневен срок от провеждането на конкурса да внесе в общинския съвет доклад за определяне на представилия се успешно кандидат и класиране по ред на следващите участници.

НИНА СТАВРЕВА:  /п/
Кмет на Община Каварна