ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публичен търг с явно наддаване на 10.03.2017 г. от 14:00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 10.03.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от недвижим имот (състоящ се от две помещения), представляващ част от първи етаж на сграда (източната) с идентификатор 12173.501.115.1 по КККР на село Вранино, община Каварна, ул.”Втора № 19”, с площ от 20 (двадесет) кв.м., цялата със застроена площ от 168 кв.м., за извършването на универсална пощенска услуга, за срок от 5 години.
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 20,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 06.03.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна цена, в размер на 6,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  07.03.2017 год.  
 Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 08.03.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•    Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•    Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
•    Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

Справки на тел.: 0570/8-18-19.