ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публичен търг с явно наддаване на 10.03.2017 г. от 14:30 часа

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 10.03.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от сграда „Здравна служба”, състояща се от шест помещения и санитарен възел, с полезна площ от 75,70 кв.м (седемдесет и пет цяло и седемдесет стотни квадратни метра), представляваща самостоятелен обект в сграда, на първи етаж, с идентификатор № 07257.501.1054.1.1 по КККР на с.Българево, общ.Каварна, целия със застроена площ от 118,44кв.м., находяща се на ул. „Първа” № 46,  за извършването на извън болнична медицинска помощ, за срок от 5 години.
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 15.14лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 06.03.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2. 
Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна цена, в размер на 4.54лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  07.03.2017 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 08.03.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•    Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•    Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
•    Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

Справки на тел.: 0570/8-18-19.