ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Oдобрен Подробно-устройствен план-план за регулация

Община Каварна на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 119 от 20.02.2017 г. на кмета на община Каварна е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ XVI-571 и УПИ XVII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.
Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна.
На основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.