ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публичен търг с явно наддаване на 17.03.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 17.03.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно № 4 (четири) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 15.03.2007г. по скица № 48/ 15.03.2007г., в поземлен имот - публична общинска собственост, с идентификатор № 07257.501.1054 по КККР на с.Българево, общ.Каварна, по ПУП в кв. 47, ул.”Първа” (южно от сградата на „Здравната служба”), актуван с АПОС № 158/ 19.11.2014г., с площ от 10 (десет) кв.м., за извършване на търговска дейност. Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

 Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 15,00лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 14.03.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2.

Депозитна вноска, представляваща 30% от началната тръжна годишна цена, в размер на 54,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  15.03.2017 год. 

 Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 16.03.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.

 Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 

                Необходими документи за участие:

  • Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж;
  • Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

        Справки на тел.: 0570/8-18-19.