ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Инвестиционно предложение на ЗП ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на полиетиленови оранжерии 3000 кв.м. за отглеждане на краставици и домати и капково напояване”, в ПИ № 12173.501.58  по плана на с. Вранино, общ. Каварна, област Добрич с възложител ЗП Иван Иванов Иванов, гр. Каварна, общ. Каварна ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 09.03.2017г.  до 23.03.2017 г. вкл.
       
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.