ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение относно подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 66113.14.109 с. Селце

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ имот с идентификатор 66113.14.109 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на община Каварна.