ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение относно подробен устройствен план–план за регулация и застрояване за УПИ XIX-9981 в кв. 329, гр. Каварна

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ XIX-9981 в кв. 329 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на община Каварна.