ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Петър Красимиров Петров

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Петър Красимиров Петров в качеството му на наследник на имот с идентификатор 66113.14.58 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване засягащ имот с идентификатор 66113.14.109 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. (3) и ал. (5) от Закона за устройството на територията заинтересованите могат да се запознаят с проекта в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и отправят своите възражения, искания и предложения до общинска администрация Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица”, № 26 в 14-дневен срок от настоящото съобщение.