ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за изработен ПУП-ПП електропровод в село Българево

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод CpH 20 kV за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на  с. Българево, общ. Каварна” през общински имот с идентификатори: 07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и 07257.52.39 в землище с. Българево, община Каварна.

Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции” при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна

  Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 36 от 05.05.2017 г.