ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за изработен ПУП-ПП за водопровод в село Българево

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ водопроводно отклонение за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 в землище с. Българево, община Каварна” през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна.

 Проектът се намира в отдел ,,Устройство на територията и инвестиции” при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.

    Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 36 от 05.05.2017 г.