ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за изработен ПУП-ПП за електропровод в град Каварна

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за  подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна, със следните засегнати имоти: имот с идентификатор 35064.120.9 – пасище и имот с идентификатор 35064.120.6 – полски път в землище гр. Каварна, общ. Каварна, общинска собственост.

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.

 Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 38 от 12.05.2017 г.