ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2017 год. от 13.00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 08.06.2017 год. от 13.00 часа

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна с начин на трайно ползване НИВИ, за срок от три стопански години -2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга са имотите по землища с посочени общи площи, начална тръжна годишна наемна цена и депозитна вноска, както следва:

№ по ред

Землище

Обща площ в дка.

Единична наемна цена на декар в лв.

Начална наемна цена в лв. за обща площ

Депозитна вноска

10% от началната цена в лв.

1

Каварна

744.861

80.00

59588.88

5958.89

2

Белгун

334.603

70.00

23422.21

2342.22

3

Било

501.396

70.00

35097.72

3509.77

4

Божурец

219.369

70.00

15355.83

1535.58

5

Българево

621.141

70.00

43479.87

4347.99

6

Видно

288.900

70.00

20223.00

2022.30

7

Вранино

452.801

70.00

31696.07

3169.61

8

Иречек

58.761

70.00

4113.27

411.33

9

Крупен

290.321

79.00

22935.36

2293.54

10

Могилище

301.334

84.00

25312.06

2531.21

11

Нейково

343.732

73.00

25092.44

2509.24

12

Пор. Чунчево

404.224

81.00

32742.14

3274.21

13

Раковски

136.520

79.00

10785.08

1078.51

14

Св. Никола

43.371

92.00

3990.13

399.01

15

Селце

212.449

70.00

14871.43

1487.14

16

Септемврийци

916.049

70.00

64123.43

6412.34

17

Топола

50.387

70.00

3527.09

352.71

18

Х. Димитър

350.603

73.00

25594.02

2559.40

19

Челопечене

191.634

83.00

15905.62

1590.56

 

Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч  до 02.06.2017г., като цената на един комплект за всяко землище поотделно е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна на ул.”Добротица”№26.

Депозитната вноска за всяко землище поотделно да постъпи до 17.00ч. на 05.06.2017 год. по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич  BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.

Срока за подаване на заявленията е всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. до 06.06.2017г. в деловодството на община Каварна

Необходими документи за участие:

                   1. Квитанция за закупени тръжни книжа.

                   2. Вносна бележка за внесен депозит.

                   3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.

                4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

                   5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 

                   6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Информация за земеделските земи, обект на търга може да се получи всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите по кадастралната карта в стая № 206 ет.2 в сградата на  община  Каварна, ул.”Добротица” № 26, а на място може да се направи оглед съвместно с кметския наместник на съответното населено място.

Справки на тел.:  0570/ 8-18-19.