ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2017 год. от 10,00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ сграда- тоалетна в градски парк с идентификатор № 35064.501.3082.2 по КККР на гр. Каварна, сградата е с площ от 145 кв.м. по акт за общинска собственост с прилежащи стълбища, находяща се на ул. „Добротица“ (срещу сградата на старата „Автогара”), за извършване на  услуга- „ползване на тоалетна”.

Срок на договора за наем 3 (три) години от датата на сключване на договора.

 Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 43,50лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа  на 02.06.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2.

Депозитна вноска, представляваща 20% от началната тръжна годишна цена, в размер на 49,59лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  05.06.2017 год. 

  Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 06.06.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.

   Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.              

Необходими документи за участие:

  • Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж;
  • Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

        Справки на тел.: 0570/8-18-19.