ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 379/18.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 379 от 18.05.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.855 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ УПИ XXIII в кв. 40 по регулационния план  на с. Българево, община Каварна, област Добрич.