ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за изработен ПУП - ПРЗ за КК Бялата лагуна

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ I- 265, кв.2; УПИ I- 163, II- 181, III- 206, IV- 175, кв.3 по плана на курортен комплекс „БЯЛАТА ЛАГУНА”, с. Топола, община Каварна.

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 45 от 06.06.2017 г.