ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209


ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно № 41 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна, Градски парк, с площ от 19 кв.м (деветнадесет квадратни метра), за извършване на търговска дейност.
Начална тръжна наемна цена 38,00 лв. /без ДДС/ на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 26.06.2017 год., като цената на един комплект е 10.00 лв. /десет лева/.
Срока за подаване на заявленията и документите е  до 17.00 часа на 28.06.2017 г. в деловодството на Община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Депозитна вноска, представляваща 10% от наемната цена, в размер на 45,60 лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26, до  17.00 часа на  27.06.2017 г.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

Справки на тел.: 0570/8-18-19.