ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Решение № 311/ 30.05.2017 от заседание на Общински съвет-Каварна

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 311 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г. :

1. Дава съгласие в качеството си на съсобственик на улична отсечка от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг между кв. 11 и кв. 14 по регулационния план на КК Карвуна, общ. Каварна, обл. Добрич за изработване на проект за изменение на плана за регулация на КК Карвуна, общ. Каварна, съгласно приложената скица – предложение. 
2. Одобрява задание за проектиране.
3. Разрешава изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) на КК Карвуна, общ. Каварна, в обхват УПИ V-38 кв. 11, част от улица  между кв. 11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг.
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.