ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Решение № 313/ 30.05.2017г. от заседание на Общински съвет-Каварна

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 313 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г, :

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземна кабелна мрежа, през следните общински имоти: 
- имот с идентификатор 66113.14.165 в землище с. Селце, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път); 
- имот с идентификатор 66113.14.166 в землище с. Селце, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път); 
- имот с идентификатор 66113.15.72 в землище с. Селце, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – път IV клас); 
- имот с идентификатор 66113.19.117 в землище с. Селце, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път); 
- имот с идентификатор 35064.11.94 в землище гр. Каварна, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път); 
- имот с идентификатор 35064.16.107 в землище гр. Каварна, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път); 
- имот с идентификатор 35064.17.31 в землище гр. Каварна, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път); 
- имот с идентификатор 35064.111.139 в землище гр. Каварна, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път); 
- имот с идентификатор 35064.111.473 в землище гр. Каварна, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път). 
2. Одобрява задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план.
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план– парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ,,НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на територията на община Каварна, със следните засегнати имоти общинска собственост: 66113.14.165, 66113.14.166, 66113.15.72 и 66113.19.117 в землище с. Селце, общ. Каварна, 35064.11.94, 35064.16.107, 35064.17.31, 35064.111.139 и 35064.111.473 в землище гр. Каварна, и държавен имот с идентификатор 35064.12.98 в землище гр. Каварна, общ. Каварна.
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.