ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 06.07.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно № 92 (деветдесет и две) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 09.06.2017 г. по скица № 138/ 09.06.2017 г., в поземлен имот - публична общинска собственост, на улица ”Добротица” (на тротоара срещу сградата на общината), с площ от 3,00 (три) кв.м., за извършване на търговска дейност продажба на царевица на пара. 
Срок на договора за наем 5 (пет) години от датата на сключване на договора. 
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 6,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 03.07.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет. 2. 
Депозитна вноска в размер на 21,60 лв., представляваща 30% от началната тръжна годишна цена, се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  04.07.2017 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 05.07.2017 г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•    Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•    Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата;
•    Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

 Справки на тел.: 0570/8-18-19.