ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА КУЧЕТА

Община Каварна напомня на всички собственици на домашни кучета, че съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейности и Наредбата за притежаване, регистриране и отглеждане на кучета на територията на община Каварна са длъжни да извършат ветеринарномедицинска и административна регистрират на своите любимци. 
Регистрацията се извършва при навършване на 4 - месечна възраст  или  в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст и по следния ред:
1.Ветеринарномедицинска регистрация от ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска  практика; 
2. Административна регистрация в  Община Каварна, включваща:            
   • подаване на декларация по утвърден образец и заплащане на съответната такса за притежание на куче в отдел „Местни данъци и такси”.
    • вписване  на данните на собственика и  кучето в регистъра на домашните кучета  в отдел „Екология зелена система”.                       
От такса се освобождават собствениците на:
         • кучета на инвалиди;
         • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
         • кучета, използвани за опитни цели;
         • кучета, използвани от Българския червен кръст;
         • кастрирани кучета;
         • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.                                 
С влизане в сила на измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейност, считано то месец февруари 2017г. всички собственици на кучета са длъжни да им поставят микрочип. Същият се имплантира от ветеринарен лекар, който въвежда данните на микрочипа в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
Община Каварна е в процес на извършване на повсеместни проверки относно регистрацията и наличието на поставен микрочип на всички домашни кучета, отглеждани на територията на община Каварна.  
При установяване на нерегистрирано куче на собственика – физическо лице се налага глоба  в размер на 50 лв., а на юридически лица и  еднолични търговци – глоба в размер  на 80 лв. Собственик, който не е чипирал  кучето си се наказва с глоба до 200 лв.