ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за изработен ПУП-ПР за УПИ V-38, кв. 11, КК Карвуна

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план- план за регулация (ПУП- ПР) на КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, в обхват УПИ V- 38, кв. 11, част от улица между кв.11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг.

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 50 от 23.06.2017 г.