ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за изработен ПУП-ПП

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план за „Подземен електропровод 20 kV от Ж.Р.С. в ПИ 66113.15.72 по КК на с. Селце, общ. Каварна до нов ГРУ в ПИ 35064.11.42 по КК на гр. Каварна”, със следните засегнати имоти- общинска собственост: имот с идентификатор 66113.15.72 в землището на с. Селце; имот с идентификатор 35064.11.101, имот с идентификатор 35064.11.12 и имот с идентификатор 35064.11.94, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна.

Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и на основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 51 от 27.06.2017 г.