ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за инвестиционно предложение на „НВГ ГРУП” ЕООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Комплексен логистичен център – складове за пакетирани строителни материали, заведение за обществено хранене /до 40 места/ и паркинг за леки и тежкотоварни автомобили с 50 паркоместа” в ПИ № 05009.19.9  по плана на с. Божурец, общ. Каварна, област Добрич с Възложител  „НВГ ГРУП” ЕООД, гр. София ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 30.06.2017г.  до 10.07.2017 г. вкл.
       
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.