ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВА за обществено обсъждане на Интегриран план за управление на защитени зони „Комлекс Калиакра”, „Калиакра” и „Белите скали”

Община Каварна уведомява обществеността, че във връзка с разработването на Интегриран план за управление на защитена зона SCI BG0000573 „Комплекс Калиакра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони

SРА BG0002051 „Калиакра” и SРА BG0002097 „Белите скали” за опазване на дивите птици и на основание чл. 55, ал.1 от Закона за защитените територии, и във връзка с чл.12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ИБЕИ-БАН организира обществено обсъждане на проекта на Интегрирания план за управление.

Общественото обсъждане ще се състои на 04.08.2017г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Каварна.

Интегрираният план за управление на защитените зони е на разположение за интересуващите се в периода от 04.07.2017г. до 04.08.2017г. всеки работен ден от 08.00  до 17.00 часа в сградата на Община Каварна, етаж ІІІ, стая 309.

В електронен вариант документът се намира на електронната страницата на ИБЕИ-БАН  

www.iber.bas.bg 

Писмени становища могат да се изпращат на адрес: ИБЕИ-БАН, гр. София 1113, ул. „Майор Юрий Гагарин” № 2, e-mail:iber@iber.bas.bg или на срещата за общественото обсъждане.