ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 611/06.07.2017 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 611/06.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.710 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите лозя”.