ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за инвестиционно предложение на „ДАРРИКОМ” ЕООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на  обект: „Тръбен кладенец” за поливане на зелени площи  в ПИ № 07257.31.309  по плана на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич с Възложител  „ДАРРИКОМ” ЕООДгр. София ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 21.07.2017 г.  до 04.08.2017 г. вкл.

      

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.