ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 327 по Протокол № 24 от заседание проведено на 04.07.2017 г., Общински съвет-Каварна:

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на кабелна линия през следните общински имоти: - имот с идентификатор 05009.515.42 в землище с. Божурец, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – път IV клас); - имот с идентификатор 05009.19.46 в землище с. Божурец, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – път IV клас).

2. Одобрява задание за проектиране на обект: Подробен устройствен план - парцеларен план за подземен електропровод 20 kV, свързващ трафопост тип МТТ 20/0,4 kV, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 05009.515.318 в с. Божурец, общ. Каварна към съществуващ въздушен електропровод.

3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ електрически стълб в имот с идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, общ. Каварна, със следните засегнати имоти: 05009.515.42 и 05009.19.46 - общинска собственост, и държавен имот с идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич;

4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.