ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 647/ 25.07.2017 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 647 от 25.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ I-65, 66, 67 (имот с идентификатор 72693.149.136 по КККР на с. Топола) и подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 149051 (имоти с идентификатор 72693.149.143 и 72693.149.142 по КККР на с. Топола) в землище село Топола, община Каварна, област Добрич.