ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за инвестиционно предложение на ЕТ „АСТЕР – 62-БОРЯН ПЕНКОВ”

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на  водовземно съоръжение за напояване на земеделски култури” в ПИ № 32768.2.16  по плана на с. Иречек, общ. Каварна, област Добрич с Възложител  ЕТ „Астер – 62 –Борян Пенков”гр. Каварна ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 04.08.2017г.  до 17.08.2017 г. вкл.

       

Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.