ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 875/16.08.2017г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 875 от 16.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за изграждане на обект „ Разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс” с жилищна сграда със студия, приемна сграда и басейни” в ПИ II- 136,142,143, по плана на с. Топола, общ. Каварна.