ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

 Община Каварна обявява на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на общински поземлени имоти, представляващи празни терени в урбанизирана територия на село Било, община Каварна:
ПИ с идентификатор 04090.501.1 по КККР на с. Било, общ. Каварна с площ от 3 952 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 04090.501.9523, 04090.501.2, 04090.15.2, идентичен с УПИ № ХХVІІI в кв. 15 по действащия ПУП. Имотът е актуван с АЧОС № 5654/10.05.2017 г., вписан акт №123, т.III, вх.р.№1006 от 19.05.2017г. на СВ Каварна.
ПИ с идентификатор 04090.501.2 по КККР на с. Било, общ. Каварна, с площ от 3 951 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 04090.501.1, 04090.501.9523, 04090.501.3, 04090.15.2, идентичен с УПИ № ХХVІI в кв. 15 по действащия ПУП. Имотът е актуван с АЧОС № 5655/10.05.2017 г., вписан акт №143, т.III, вх.р.№1036 от 22.05.2017г. на СВ Каварна.
ПИ с идентификатор 04090.501.3 по КККР на с. Било, общ. Каварна, с площ от 3 950 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 04090.501.2, 04090.501.9523, 04090.501.4, 04090.15.2, идентичен с УПИ № ХХVІ в кв. 15 по действащия ПУП. Имотът е актуван с АЧОС № 5656/10.05.2017 г., вписан акт №134, т.III, вх.р.1023 от 22.05.2017г. на СВ Каварна.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 22 142,00 лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 11.09.2017год., като цената на един комплект е 50.00 лв. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 2 214,20лв. да се плати в касата на община Каварна или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF  до  17.00 часа  на  12.09.2017 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 13.09.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 2
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
 Необходими документи за участие:
•Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
•Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

            Справки на тел.: 0570/8-18-19.