ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.501.3122 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, две, две) по КККР на гр.Каварна, ул.”Янтра” №4, с площ от 407 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: жилищни територии, при граници и съседи: 35064.501.3123, 35064.501.9705, 35064.501.3121 и 35064.501.3121; актуван с АЧОС №5243, вписан под акт №194, т.ІХ, вх.р. № 3045 от 15.10.2013г. на СВ Каварна, за срок от 5 години.
Начална тръжна цена на обектите на търга е 6,11лв. без ДДС на година.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 11.09.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
Депозитната вноска в размер на 9,16лв. (девет лева и шестнадесет стотинки) за участие в търга е 30% от началната тръжна наемна цена за целия срок от 5 години, се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич  BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 ч.  на  12.09.2017 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 13.09.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
•Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;
        Справки на тел.: 0570/8-18-19.