ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публичен търг с явно наддаване на на 20.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 20.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от сграда „За здравни и социални услуги”, състоящ се от две помещения, коридор и тоалетна, със полезна площ от 47кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 03318.501.501.1.1 по КККР на село Белгун, община Каварна, актуван с АПОС № 160/ 19.10.2016г., целия със застроена площ от 185,15кв.м., с административен адрес на сградата: община Каварна, село Белгун, ул. „Осма“ №9, ет.1, за разкриване на лекарски кабинет за извършване на извън болнична медицинска помощ.

Срок на договора за наем 5 (пет) година от датата на сключване на договора.

Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 9,40 лв. (девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 18.09.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2.

 Депозитна вноска, представляваща 20% от началната тръжна годишна цена, в размер на 22,56лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  19.09.2017 год. 

  Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 19.09.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.

  Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.          

Необходими документи за участие:

  • Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж;
  • Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

        Справки на тел.: 0570/8-18-19.