ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 14.09.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на петно № 93 (деветдесет и три) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 18.08.2017г. по скица № 209/ 18.08.2017г., в гр. Каварна, ул.”Г. Кирков”, в поземлен имот - публична общинска собственост, начин на трайно ползване по действащ ПУП – пешеходна зона (на тротоара от източната страна на петно № 83 на „Лафка”), с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), за извършване на търговска дейност- продажба на цветя.

Срок на договора за наем 3 (три) години от датата на сключване на договора.

Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 24,00лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 11.09.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2.

Депозитна вноска в размер на 86,40лв., представляваща 30% от началната тръжна годишна цена, се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  12.09.2017 год. 

 Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 13.09.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.

  Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.            

Необходими документи за участие:

  • Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж;
  • Актуално удостоверение от НАП, че няма непогасени задължения към държавата;
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

        Справки на тел.: 0570/8-18-19.