ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 892/23.08.2017г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 892 от 23.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ V в кв. 225 в гр. Каварна, общ. Каварна, предвиждащ разделяне на имота на два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане „за стопанска дейност”.