ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 889/22.08.2017г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 889 от 22.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 169, 253, 254, 303 в кв. 1 по регулационния план на КК Бялата лагуна, с. Топола, общ. Каварна.