ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Божидарка Гълъбова Илиева

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Божидарка Гълъбова Илиева в качеството си на собственик на имот с идентификатор 07257.501.597 по КККР на с. Българево, че със заповед на кмета на община Каварна № 662/27.07.2017 г. се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ XXV-855 в кв. 40 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Заповедта може да се обжалва на основание чл. 215, ал. (1) и ал. (4) от Закона за устройството на територията пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14-дневен срок от настоящото съобщение.