ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява за инвестиционно предложение

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в община Каварна”.
Дейностите по проекта  включват рехабилитация на пътната настилка, обновяване на вертикалната и хоризонталната маркировка, ремонт и изграждане на отводнителни съоръжения, реконструкция на улично осветление. Общинските пътища предвидени за включване в проектното предложения са:
DOB1146  / І - 9, Каварна - Топола / - Каварна /ІІІ-901/ - 4 км.
DOB1149  / І - 9, Каварна - Топола / - м. Икънтълъка-граница общ. /Каварна-Балчик/ - м. Тузлата-Балчик-Албена- /І-9/ - 3,7 км.
DOB2148 / І - 9, Каварна - Балчик / - Божурец – 1,2 км.
DOB3145 / І - 9, Шабла - Каварна / - Раковски-Иречек / DOB2141/ - 3 км.
Инвестиционното предложение не е в близост до и не засяга елементи на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. В района няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Реализацията на проекта няма да окаже трансгранично въздействие. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
За реконструкцията и рехабилитацията на общинските пътища ще се използват чакъл, пясък, асфалт и др. Експлоатацията на пътищата не е свързана с използването на природни ресурси.
При осъществяване на дейностите, залегнали в инвестиционното предложение няма да бъдат емитирани вредни вещества във въздуха.
 При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани строителни отпадъци, които ще бъдат транспортирани за депониране в Регионалното депо в с. Стожер. 
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до формиране на  отпадъчни води.


 Становища и възражения се приемат в деловодството на Община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 и РИОСВ – Варна, на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4.