ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публичен търг с явно наддаване на 15.08.2018 г. от 14.00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 15.08.2018 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Челопечене, общ. Каварна, за срок от 5 (пет) години за селскостопанска обработка- 2018г./2019г., 2019г./2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г.   и  2022г./ 2023г. до прибиране на реколтата.

Обект на търга са следните поземлени общински имоти:

  - поземлен имот с идентификатор 80340.501.96 (осем, нула, три, четири, нула, точка, пет, нула, едно, девет, шест) по КККР на с. Челопечене, с площ 2,251дка. по АЧОС  № 5222 и 2,252 по скица на служба по ГКК – гр. Добрич

- поземлен имот с идентификатор 80340.501.97 (осем, нула, три, четири, нула, точка, пет, нула, едно, точка, девет, седем) по КККР на с. Челопечене, с площ 1,849 дка. по АЧОС № 5223 и по скица на служба по ГКК – гр. Добрич

- поземлен имот с идентификатор 80340.501.98 (осем, нула, три, четири, нула, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем) по КККР на с. Челопечене, с площ 2,101 дка. по АЧОС № 5224/ 02.09.2013г. и 2,102дка. по скица от служба по ГКК – гр. Добрич

- поземлен имот с идентификатор 80340.501.99 (осем, нула, три, четири, нула, точка, пет, нула, едно, точка, девет, девет) по КККР на с. Челопечене, с площ 2,422дка. по АЧОС № 5225/ 02.09.2013г. и по скица от служба по ГКК – гр. Добрич, с обща площ 8,625 дка.

Началната тръжна цена на обекта на търга е 431,25лв. без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 08.08.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 43,13лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на  09.08.2018 год

Срока за подаване на тръжните документи е до 17.00 часа на 10.08.2018г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. по кадастралната карта, а на място в присъствието на кметския наместник.

Необходими документи за участие:

1. Квитанция за закупени тръжни книжа.

2. Вносна бележка за внесен депозит.

3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.

4. Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 

6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.