ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 481 по Протокол №36 от 26.06.2018г. на Общински съвет – Каварна

На  основание чл.  21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 от ЗОС, чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество  Общинският съвет – Каварна  реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя от общинския поземлен фонд находяща се в землището на гр.Каварна, а именно:

АОС №/дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота  (дка)

2285/25.04.2013 г.

Имот с идентификатор 35064.119.11 по КККР на гр. Каварна, с НТП  – „лозе“.

3

6,000 дка

 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 60 лв./дка съгласно Решение № 265 по протокол № 20 от 28.03.2017 г.

3. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна на Общински съвет – Каварна, за срок от 3 (три) стопански години, считано от 2018 г./2019 г., 2019 г./2020 г., 2020 г./2021 г.

4. Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен и един регионален вестник .

5. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона действия.