ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 482 по Протокол №36 от 26.07.2018г. на Общинска съвет – Каварна

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  ЗМСМА, чл. 24а,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 8 , ал. 1 и чл. 14 от ЗОС, чл. 85, ал. 1, т. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от  Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна  за реда на придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество  Общинският съвет – Каварна  реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд находящи се в землището на с. Войниково, общ. Тервел, а именно:

АОС №/дата

Вид и описание на имота

Кат.

Площ на имота  (дка)

1.

2276/29.11.2012 г.

Имот с номер 121007 в землището на с. Войниково, общ. Тервел с ЕКАТТЕ 11911 и НТП –нива

3

35,014 дка

2.

2277/29.11.2012 г.

Имот с номер 149002 в землището на с. Войниково, общ. Тервел с ЕКАТТЕ 11911 и НТП –нива

4

57,006 дка

 

 2. Определя  начална цена  при отдаване под  наем чрез публичен  търг  на земя от общинския поземлен фонд, находяща се в землището на с. Войниково, общ.Тервел в размер на 67 лв. на декар за една стопанска година.

3. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно наддаване съгласно Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество на община Каварна на Общински съвет – Каварна, за срок от 3 (три) стопански години, считано от 2018 г./2019 г., 2019 г./2020 г. и 2020 г./2021 г.

4. Решението да се обяви на електронната страница на община Каварна, в един местен и един регионален вестник .

5. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващите съгласно закона действия.