ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 09.08.2018 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Войниково, общ.Тервел за срок от три стопански години - 2018г./2019г., 2019г./2020г. и  2020г./ 2021г. до прибиране на реколтата.

 Обект на търга са следните поземлени имоти, частна общинска собственост:

 НИВА с площ от 35,014дка, представляваща имот №121007  в землището на с.Войниково, общ.Тервел, трета категория, при граници и съседи: №121030 – нива ДПФ, №121036 – нива на Ивайло Линков Цветанов, №121026 – нива на Стоян Илиев Тончев и др., №000137 – местен път на Община Тервел, №000133 – Полски път на Община Тервел. Имотът е актуван с АЧОС №2276/29.11.2012г., вписан под акт №11, т.VIII, вх.р.№3410/13.12.2012г. на СВ Тервел.

 НИВА с площ от 57,006дка, представляваща имот №149002  в землището на с.Войниково, общ.Тервел, четвърта категория, при граници и съседи: № 149001 – нива на „Албена“ АД, №000059 – полски път на Община Тервел, №149003 – нива на ДПФ, №149016 – нива на ДПФ, №149015 – нива на ДПФ, №149032 – нива на Стефка Ангелова Евдокиева и др. Имотът е актуван с АЧОС №2277/29.11.2012г., вписан под акт №10, т. VIII, вх.р.№3409/13.12.2012г. на СВ Тервел.

 Началната тръжна цена на обекта на търга е 6165,34лв. без ДДС на година.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 03.08.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

 Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 07.08.2018г. в деловодството на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 616,53лв. се внася на касата на Община Каварна, ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич, BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до  17.00 часа  на  06.08.2018 год.  

 Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 

               Необходими документи за участие:

               1. Квитанция за закупени тръжни книжа.

               2. Вносна бележка за внесен депозит.

               3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.

                4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

                   5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 

                   6.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

        Справки на тел.: 0570/8-18-19.