ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 09.08.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 09.08.2018 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна

 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на земеделска земя – лозе от ОПФ с площ от 6001кв.м. в землището на гр.Каварна, за срок от 3 (три) стопански години  -  2018/2019г.; 2019/2020г. 2020/2021г. до прибиране на реколтата.

              Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор 35064.119.11 (три, пет, нула, шест, четири, точка, едно, едно, девет, точка, едно, едно) по КККР на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ с площ от 6001кв.м. (шест хиляди и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, трета категория, при граници и съседи: 35064.119.10, 07257.13.126, 35064.119.3, 35064.118.16. Имотът е актуван с АОС №2285/ 25.04.2013г., вписан под №136, т.IV, вх.р.№1200/29.04.2013г. на СВ Каварна.

Начална тръжна цена на обекта на търга е 360,06лв. без ДДС на година.

               Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 03.08.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв.

               Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 07.08.2018г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.

               Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 36,00лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  06.08.2018 год.  

       Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                 

                  Необходими документи за участие:

  • Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж;
  • Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
  • Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

        Справки на тел.: 0570/8-18-19